ذهن و روحت را آماده کن ، کائنات درهارو به روت باز میکنه